Reglement

Ringebu Folkehøgskole 

SKOLEREGLEMENT 2023/2024 

Folkehøgskole er en fantastisk mulighet til å lære om seg selv og bli kjent med andre, og Ringebu Folkehøgskole ønsker deg velkommen til et engasjerende og spennende år.  

Vårt formål er å fremme allmenndanning og folkeopplysning. Det betyr at du som elev skal få mulighet til å utvikle deg, bli selvstendig og lære om både deg selv, fellesskapet og de fagområdene du har valgt å fordype deg i. Vi lærer for læringens skyld, og ikke for å bestå en eksamen.  

Ringebu Folkehøgskole har en plikt til å legge forholdene til rette for et trygt og godt læringsmiljø. Som ledd i dette arbeidet har vi utarbeidet et sett med skoleregler. Skolereglene er basert på våre grunnverdier; læring, opplevelser og mestring. Når du aksepterer skoleplassen, forplikter du deg til å gjøre deg kjent med skolereglene og etterleve disse hele skoleåret.  

1 Skoleplass og skolepenger 

1.1 Bekreftet skoleplass 

Skoleplassen er bekreftet når eleven har akseptert tilbudet og betalt innmeldingsavgiften/administrasjonsgebyret. Aksepten er bindende fra det tidspunktet angrefristen går ut, som er 14 dager etter at skoleplassen er bekreftet.  

Dersom eleven ønsker å si fra seg skoleplassen etter angrefristens utløp, vil innmeldingsavgiften ikke bli refundert.  

1.2 Skolepenger 

Skolepenger har forfall første gang ved skolestart og deretter den 15. i hver måned. Siste innbetaling er 15.05. Dersom det skulle oppstå problemer med å følge betalingsplanen, må skolen informeres straks slik at det kan avtales en egen ordning for innbetaling. Uten en innbetalingsavtale med skolen blir manglende betaling sendt til inkasso og det vil kunne påløpe purregebyr. Manglende betaling av skolepenger kan medføre tap av skoleplass. Eleven kan heller ikke delta på skolens studieturer/utflukter.  

Elever som slutter i løpet av skoleåret, uansett årsak, må betale skolepenger for de påfølgende 6 ukene. Planlagte studieturer/utflukter som ikke kan avbestilles må betales i sin helhet. Det samme gjelder andre utgifter som skolen har pådratt seg som kan knyttes direkte til eleven. Det minnes om at Lånekassen vil konvertere stipend til lån om skoleåret ikke fullføres.  

1.3 Linjebytte  

Dersom eleven ønsker å bytte linje må eleven ta dette opp med skolens ledelse ved å sende skriftlig søknad. Det er ingen garanti for at det er ledig plass på andre linjer og at søknaden blir godkjent. Planlagte studieturer på linjen det ønskes å bytte fra som ikke kan avbestilles, må betales i sin helhet. Eleven er ansvarlig for eventuelt økte utgifter på ny linje.  

1.4 Forutsetning for opphold og deltakelse på skolen 

Det er en forutsetning for opphold og deltakelse på skolen at elevens psykiske og fysiske helse tilsier at oppholdet og deltakelse er forsvarlig, både av hensyn til eleven selv og andres læringsmiljø. Eleven plikter å informere skolen om alvorlige forhold slik at skolens ledelse kan ta en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Ved tvil om opphold og deltakelse på skolen er forsvarlig vil skolens ledelse etablere dialog med eleven og kan pålegge hjemreise inntil helsetilstanden er bedret.  

2 Fremmøte og fravær  

2.1 Godkjent skoleår 

Et fullt folkehøgskoleår er på 190 dager à 6 timer (33 uker). 

Det er en forutsetning med 90 % registrert elevframmøte for å få godkjent skoleåret og for å få to konkurransepoeng for opptak til høyere utdanning. Med elevframmøte menes deltakelse i obligatorisk undervisning, fellesfag, praktisk arbeid, studieturer og obligatoriske arrangementer i skolens regi.  

Dersom eleven har over 10 % udokumentert fravær, kan det føre til tap av skoleplass og at skoleåret ikke blir godkjent. Det vil som hovedregel også medføre at eleven mister rett til omgjøring av utdanningslån til stipend. Fravær utover 10 % (både dokumentert og udokumentert) vil i tillegg som hovedregel resultere i at eleven mister retten til tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.  

2.2 Fraværsføring og oppfølging  

Skolen fører fravær. Spørsmål om elevens fraværsoversikt skal rettes til kontoret. Eleven skal bli varslet i god tid når eleven står i fare for å ikke oppnå 90 % tilstedeværelse.  

Fravær føres i dager og enkelttimer. Bortvisning telles med i beregning av fraværsprosenten.  

2.3 Ulike typer fravær  

Fravær deles i tre kategorier:  

a. Udokumentert fravær – fravær som ikke er søkt om/gitt beskjed om til skolen  

b. Dokumentert fravær – innvilgede permisjoner etter søknad, sykdom med legeerklæring mv. 

c. Gyldig fravær – fravær som ikke teller med ved beregning av fraværsprosenten 

Eleven kan ha opptil 15 dager gyldig fravær (bokstav c) i løpet av skoleåret. Disse dagene teller ikke med ved beregning av fraværsprosenten dersom rektor har godkjent søknad om dette, men bør søkes kompensert ved elevens egeninnsats tilrettelagt av skolen. Gyldig fravær (bokstav c) vil i tillegg til annet fravær (etter bokstav a og b) føres på vitnemålet, men eleven kan kreve at årsaken til fraværet også blir ført opp. Det kan da dokumenteres med kopi av permisjonssøknad, sykmelding fra lege mv. Eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken. Det innvilges ikke gyldig fravær uten dokumentasjon.  

Følgende fravær kan innvilges som gyldig fravær:  

 • Politisk arbeid på regionalt plan eller nasjonalt plan som tillitsvalgt i landsdekkende organisasjoner 
 • Dokumenterte lovpålagte oppmøter, f.eks. som folkevalgt eller i en domstol 
 • Dokumentert langvarig eller kronisk sykdom med attest fra lege, psykolog eller lignende 
 • Organisert hjelpearbeid i krisesituasjoner 
 • Inntil to dager ved religiøse høytider for elever som er medlemmer av andre religiøse trossamfunn enn Den norske kirke 
 • Annet spesielt fravær godkjent av rektor 
 • Organisert eller selvstendig studiearbeid, herunder skoleadministrative gjøremål etter avtale med rektor, regnes ikke som fravær. 

2.4 Vitnemål 

Elever som får godkjent skoleår, får vitnemål. Vitnemålet skal inneholde dokumentasjon over elevens læringsprogram og deltakelse. Fravær føres på vitnemålet i dager og enkelttimer. Eleven kan kreve å få påført årsaken til fraværet på vitnemålet.  

3 Orden og oppførsel  

3.1 Generell atferd  

Elevene skal medvirke til et godt lærings- og arbeidsmiljø for alle i skolesamfunnet. Alle skal opptre hensynsfullt og høflig, og rette seg etter de lover og instrukser som til enhver tid gjelder for skolen og i samfunnet for øvrig. Elevene skal bidra til å holde det rent og ryddig på skolens inne- og uteområde, og ta godt vare på alt utstyr som tilhører skolen.  

Vold, trusler, truende atferd, seksuell trakassering/overgrep og tyveri er forbudt og skal ikke forekomme. Det samme gjelder mobbing, diskriminering eller krenkende språkbruk (rasistiske eller andre hatefulle ytringer).  

3.2 Orden og renhold  

Elevene er forpliktet til å holde egne rom og bad ryddige og rene. Alle elever deltar i vask av fellesrom på internat og skolebygg etter turnus. Før og etter måltider og arrangementer skal elevene delta på rydding og vask.  

Elevene har rett til privatliv, og internatrommene er under skoleåret elevenes private rom. Ansatte har tilgang til elevenes rom ved bekymring for liv og helse og/eller ved særskilte tilfeller. Elevene plikter også å gi skolens representanter adgang til rommet sitt for tilsyn. Dette gjelder ved behov for å gjennomføre vaskesjekk, pliktig vedlikehold eller andre arbeider som må utføres for å hindre skade på rommet eller eiendommen for øvrig.  

Dersom eleven mister eller ødelegger nøkler, må eleven erstatte disse. 

3.3 Hærverk  

Hvis en elev utøver hærverk eller ødelegger noe ved uaktsomhet, vil vedkommende bli pålagt å utbedre skaden dersom utbedringen består i opprydding/arbeid eleven har forutsetning for å klare. Eleven vil i tillegg bli holdt erstatningsansvarlig og kan ilegges disiplinærreaksjoner.  

3.4 Våpen og farlige gjenstander 

Det er forbudt å oppbevare våpen, ammunisjon og andre farlige gjenstander (kniver, sprengstoff, fyrverkeri mv.) på skolens område uten etter nærmere avtale.  

3.5 Nattero  

Av hensyn til medelever og ansatte skal det være nattero mellom kl. 23.00 og 07.00 på skolens inne- og uteområder.  

3.6 Dyrehold 

Det er ikke tillatt å ta med kjæledyr eller andre dyr på skolens område uten etter nærmere avtale.  

3.7 Gjester og overnatting borte fra eget internat  

Alle gjester skal avklares med kjøkkenet og tilsynet senest to dager før besøket. Gjestene skal gjøres kjent med skolens reglement og branninstruks av eleven selv. Ved overnatting må gjestene sove på tildelt rom/gjesterom og betale for hvert enkelt måltid. Gjester som ikke overholder skolereglement, vil bortvises med øyeblikkelig virkning. 

Elever som skal være borte fra eget internat mer enn fire timer må skrive seg på egen liste.  

3.8 Klesplagg mv.  

I henhold til Folkehøyskoleloven § 5b skal elever ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i undervisningen eller på turer i skolens regi. Dette gjelder likevel ikke om bruken er begrunnet i klimatiske, pedagogiske, helsemessige eller sikkerhetsmessige forhold. 

Elever skal heller ikke bruke klesplagg, smykker og symboler mv. som henviser til eller gir uttrykk for ekstreme politiske holdninger, ulovlige rusmidler, rasisme, vold, trusler, pornografi eller hatefulle ytringer.  

Brudd på reglene vil føre til et pålegg om å fjerne plagget, smykket eller symbolet. Dersom eleven ikke etterkommer pålegget og andre tiltak vurderes som lite hensiktsmessig, kan eleven bortvises fra undervisningen. Gjentatte brudd på reglene kan føre til utvisning.  

3.9 Reaksjoner ved brudd på reglene 

Brudd på orden- og oppførselsreglene eller andre allment aksepterte samfunnsnormer, vil føre til disiplinærsak og kan utløse reaksjoner slik som beslag av våpen/farlig gjenstand, advarsel, bortvisning eller utvisning.  

4 Rusmidler  

4.1 Alkohol  

Det er ikke tillatt å oppbevare eller drikke alkohol på skolen eller på skolens områder. Hvis det blir oppdaget at elever oppbevarer alkohol innenfor skolens område vil dette bli beslaglagt.  

Det er ikke tillatt å drikke alkohol på dager som blir etterfulgt av en skoledag, dersom alkoholinntaket medfører at eleven ikke kan møte og delta aktivt i undervisning og arrangementer i skolens regi. Dersom eleven har inntatt alkohol, må eleven ved tilbakekomst til skolens område returnere til sitt eget rom. 

Bruk av alkohol utenfor skolens område som medfører uønsket atferd på skolen eller overfor skolens elever og ansatte, aksepteres ikke.  

4.2 Ulovlige rusmidler mv.  

Det er et absolutt forbud mot å bruke, omsette eller oppbevare ulovlige rusmidler på skolen. Forbudet gjelder også utenfor skolens område og hele skoleåret. Det samme gjelder omsetning av reseptbelagte legemidler og dopingmidler til andre elever.  

Som en del av skolens arbeid for å opparbeide og beskytte et rusfritt miljø, vil skolen ved sterk mistanke om bruk, omsetning eller oppbevaring av ulovlige rusmidler be politiet om hjelp til å vurdere tiltak for å bekrefte eller avkrefte mistanken.  

4.3 Røyk og snus 

Internatene og undervisningsbyggene er røykfrie soner. Røyking skal kun foregå på anvist plass. Dette gjelder også bruk av e-sigarett, røkelse, vannpipe og lignende.  

Snus og andre tobakksvarianter skal kastes i søppelbøtter.  

4.4 Reaksjoner ved brudd på reglene 

Brudd på skolens rusmiddelregler kan fører til disiplinærsak som kan resultere i advarsel, bortvisning eller utvisning. Brudd på reglene om ulovlige rusmidler mv. kan i tillegg føre til politianmeldelse.  

5 Forsikring 

Elever som er norske statsborgere, har yrkesskadeforsikring gjennom NAV.  

Elevene er forsikret mot ulykkeskade når de oppholder seg på skolens område, ved reiser til/fra hjemmet i forbindelse med ferie og kortere hjemreiser, og når de deltar på turer i regi av skolen. Forsikringen gjelder ikke for personer som bruker rusmidler.  

Elevene må selv ordne gyldig reiseforsikring som gjelder for turer i Norge og utlandet (både sted og lengde). Mange har familieforsikring som dekker dette, men det er elevenes ansvar å sjekke at denne gjelder i det konkrete tilfellet.  

Innlandet fylkeskommune har også en elevforsikring som gjelder ved skade/ulykke. 

Elevene oppfordres til å tegne egen innboforsikring og verdigjenstandsforsikring for å forsikre personlige eiendeler (utstyr, verdigjenstander og medbrakt inventar mv.). Skolen er ikke ansvarlig ved tyveri eller tap av elevenes eiendeler i løpet av skoleåret.  

 

6 Internett og sosiale medier

6.1 Generell bruk 

Elevene får tilgang til skolens trådløse internett, under forutsetning av at det brukes i tråd med skolens rutiner for data- og informasjonssikkerhet. Bruk i strid med rutinene kan føre til at eleven mister tilgangen.  

Bruk av mobil og nettbrett i undervisning eller lignende er ikke tillatt, med mindre lærer gitt beskjed om noe annet.  

6.2 Samtykke til å publisere portrettbilder og film  

Bilder og filmer som skolens ansatte tar av elevene og/eller deres arbeider i forbindelse med undervisning, studieturer og lignende, samt elevarbeid, kan bli brukt til å markedsføre skolen i brosjyrer/kataloger, på skolens nettsider og i sosiale medier (f.eks. skolens Facebook, Instagram, Snapchat og TikTok-konto).  

Publisering av portrettbilder og filmer av elever forutsetter elevenes samtykke, og i starten av skoleåret vil det bli delt ut et samtykkeskjema til alle elever. Samtykkeskjemaet må underskrives dersom skolen skal kunne bruke bildene/filmene.  

6.3 Regler for samtykke fra andre personer 

Det er forbudt å dele/publisere portrettbilder og filmer av andre elever eller ansatte ved skolen uten deres samtykke. Krav til samtykke gjelder ikke for deling/publisering av situasjonsbilder, men det oppfordres til dette da det kan være vanskelig å avgjøre hva som er et portrettbilde eller situasjonsbilde.  

Brudd på forbudet kan føre til disiplinærsak og i alvorlige tilfeller politianmeldelse.  

7 Studieturer 

Skolereglementet gjelder også på studieturer. Skolen kan ha i tillegg et eget reisereglement. Brudd på reisereglementet blir tatt opp på stedet av reiseleder(e). Alvorlige og/eller gjentatte brudd på reglementet vil kunne føre til hjemsendelse på elevens egen regning. Brudd på skole- eller reisereglementet under studieturer vil følges opp som disiplinærsak ved hjemkomst.  

8 Disiplinærreaksjoner  

8.1 Disiplinærrådet  

Folkehøyskoleloven § 5 regulerer behandlingen av disiplinærsaker. Med disiplinærsaker menes saker om eventuelle alvorlige brudd på skolereglementet.  

Skolens styre har vedtatt at disiplinærrådet skal bestå av pedagogiske personalet. Saksbehandlingen i disiplinærrådet er underlagt reglene i forvaltningslovens kapittel IV, V og VI. Eleven kan klage på vedtak fra disiplinærrådet til skolens styre, se punkt 8.4.  

8.2 Reaksjoner/konsekvenser ved brudd på skolereglementet  

Ved brudd på skolereglementet kan skolen iverksette ulike reaksjoner overfor eleven. Reaksjonen må være hjemlet i reglementet og skal stå i rimelig forhold til regelbruddet, og skal komme så nær regelbruddet i tid som mulig. Gjentatte brudd på skolereglementet vil kunne vurderes som skjerpende.  

Brudd på skolens reglement kan medføre følgende reaksjoner (som kan kombineres):  

 • Muntlig advarsel ved mindre regelbrudd  
 • Skriftlig advarsel  
 • Beslag av gjenstand  
 • Bortvisning for en bestemt periode 
 • Utvisning og tap av skoleplass  
 • Politianmeldelse ved straffbare forhold  
 • Følgende brudd på skolens reglement regnes som alvorlige og vil føre til disiplinærsak:  
 • Manglende betaling av skolepenger 
 • Omfattende udokumentert fravær 
 • Vold og trusler 
 • Rasisme, mobbing og trakassering  
 • Seksuelle overgrep 
 • Tyveri 
 • Hærverk  
 • Bruk av våpen eller andre farlige gjenstander i strid med instruks 
 • Bruk eller oppbevaring av alkohol eller ulovlige rusmidler 

Listen er ikke uttømmende, og disiplinærsak kan opprettes også ved andre typer brudd.  

Utvisning forutsetter kvalifiserte eller gjentatte brudd på skolereglementet. Bruk eller oppbevaring av ulovlige rusmidler, vold og seksuelle overgrep vil normalt føre til utvisning. Alvorlige tilfeller av rasisme, mobbing og trakassering (herunder seksuell trakassering) vil også normalt medføre utvisning.  

Vedtak om bortvisning og utvisning av elever er å anse som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og krever 2/3 flertall i disiplinærrådet. Eleven skal gis anledning til å forklare seg muntlig for disiplinærrådet før eventuelt vedtak blir fattet. Retten til å forklare seg muntlig gjelder ved alle typer reaksjoner.  

Ved bortvisning må eleven forlate skolens område i hele bortvisningsperioden.  

Ved utvisning mister eleven skoleplassen og muligheten til å oppholde seg på skolens område resten av skoleåret. Eleven vil også miste retten til vitnemål.  

8.3 Saksbehandlingsregler i disiplinærsaker 

Rektor innkaller til møte med disiplinærrådet. I forkant av møtet skal disiplinærrådet innhente nødvendige opplysninger i saken.  

Eleven skal innkalles skriftlig til møte med disiplinærrådet. Innkallingen skal angi tidspunkt for møtet og hva saken gjelder. Det skal også opplyses om at eleven vil ha rett til å uttale seg om saken, og har anledning til å ha med seg en kontaktperson på møtet.  

I møtet med disiplinærrådet skal eleven opplyses om mistanken og/eller bevisene for det aktuelle bruddet på skolereglementet, og få kjennskap til saksopplysningene. Eleven skal deretter gis anledning til å forklare seg og fremme sitt syn på saken.  

Alle vedtak i disiplinærrådet skal være skriftlige og skal grunngis. Vedtaket skal inneholde opplysninger om elevens adgang til å klage på vedtaket, se punkt 8.4. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt kunnskap om vedtaket er kommet frem til eleven.  

8.4 Klageadgang i disiplinærsaker  

Eleven har adgang til å klage på vedtak i disiplinærrådet. Klagen skal være skriftlig, angi hvilket vedtak som det klages over, og inneholde en beskrivelse av hva det klages over og hva det bes om. Klagen skal være undertegnet av eleven og/eller dennes foreldre/verge dersom eleven ikke er myndig og sendes til disiplinærrådet. 

Skolens styre er skolens øverste myndighet, jf. folkehøyskoleloven § 2. Ved klage på et vedtak fra disiplinærrådet, er styret klageinstans. Ved behandling av klagen skal styret vurdere de synspunkter som eleven kommer med, og foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Dersom styret finner klagen begrunnet skal vedtaket oppheves eller endres. 

Folkehøgskoler regnes etter forvaltningsloven som forvaltningsorgan i saker hvor skolen utøver offentlig myndighet og treffer enkeltvedtak. Forvaltningslovens regler i kapittel IV, V og VI gjelder ved styrets klagebehandling.